Inovácia polohovadiel


Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov

Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. je so svojím projektov s názvom „Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ“ 

Investícia do Vašej budúcnosti
EU flag


Cieľom projektu bola inovácia technologického procesu zvárania veľkorozmerných zvarencov do hmotnosti 25000 kg v kusovej a malosériovej výrobe.

Dosiahnutie tohto cieľa je nástrojom k upevneniu stabilného postavenia spoločnosti na trhu a jej dlhodobej perspektívy a stability ako jedného z najdôležitejších zamestnávateľov vo svojom regióne. 

Technologickým prínosom je to, že tieto riadené polohovadlá budú dosahovať vyššiu opakovanú presnosť polohovania. Dosiahnutá presnosť polohovania umožní zváranie veľkorozmerných zvarencov na takto vybavenom pracovisku pomocou zváracieho robota v rámci malosériovej výroby takýchto zvarencov. Rýchlou adaptáciou toho istého pracoviska bude možné naprogramovaním presných opakovaných polôh prejsť aj do režimu ručného zvárania pre kusovú výrobu. V konečnom dôsledku spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. dosiahne zlepšenie celého procesu zvárania a zvýšenie podielu inžinierskej činnosti v rámci dodávky technologických zariadení pre zákazníka.

Špecifické ciele boli:

- Vypracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti

- Zvýšenie presnosti polohovania a vývoj 2 ks prototypov polohovadla s nosnosťou 600 kg

- Uskutočnenie výskumu riadiaceho systému rady polohovadiel a komunikačnej nadstavby riadiaceho

- Prevedenie funkčných skúšok so zváracím robotom

Na realizáciu projektu bol spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok. Aktivity projektu boli realizované od mája 2010 do októbra 2012 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti 966 41 Veľká Lehota 210.

logo op

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 

www.economy.gov.sk   |   www.opkahr.sk   |   www.siea.gov.sk

Výber z produktov

  • Navíjač káblov

    Navíjač káblov je zariadenie určené na navíjanie a odvíjanie elektrických káblov, ktoré sú navinuté na cievke. Navíjač káblov ponúka širokú možnosť využitia a v oblasti telekomunikácii.

  • Fréza na sneh

    Fréza na sneh je výborné prídavné zariadenie na efektívne čistenie chodníkov ciest a voľných priestranstiev od nahromadeného snehu. V závislosti od kvality snehu a hydraulického výkonu stroja je vzdialenosť fúkania do 20m.

  • 3-osové L-POLOHOVADLÁ - SPK

    SPK